PRIVACY

Privacybeleid van de Website

Dit Privacybeleid van de Website (het “Beleid”) beschrijft hoe Ford Motor Company Belgium nv (“Ford, “wij”, “onze”, “ons”) de verzamelde gegevens over u ( uw “persoonlijke gegevens”) gebruikt en openbaar maakt, wanneer u deze website (“Website”) bezoekt of ons contacteert via gegevens die beschikbaar worden gesteld op de Website. Het Beleid beschrijft hieronder ook hoe wij persoonlijke gegevens verzamelen wanneer uw voertuig wordt binnengebracht voor onderhoud of herstelling. 

In sommige delen van de Website is het mogelijk dat Ford Credit Belgium BV (“Ford Credit”) uw persoonlijke gegevens verzamelt (bijvoorbeeld wanneer u via de Website toegang hebt tot uw Ford Kredietrekening). Het Beleid legt ook uit hoe Ford Credit die gegevens gebruikt.

De Website kan u toelaten om offertes aan te vragen voor producten en diensten zoals een autoverzekering, leasing van voertuigen, huur van voertuigen of accessoires. Bepaalde van deze producten en/of diensten worden geleverd door Ford-partners, welke bijkomende persoonlijke gegevens van u verzamelen om aan uw verzoeken te kunnen voldoen. Onze partners zullen de verzamelde persoonlijke gegevens gebruiken zoals beschreven in hun privacybeleid of zoals medegedeeld wanneer u uw persoonlijke gegevens hebt verstrekt. 


Naast dit Beleid hebben sommige Ford-producten en -diensten (inclusief bepaalde Ford-apps) hun eigen privacybeleid, welke gedetailleerder beschrijft hoe uw persoonlijke gegevens in een bepaalde context worden gebruikt. U kan ook meer te weten komen over welke gegevens uw voertuig verzamelt en gebruikt, ingevolge het raadplegen van de gebruikershandleiding of de bijhorende app (indien beschikbaar).

Met wie delen wij uw persoonlijke gegevens 

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden verstrekt aan:

 • Bedrijven of andere organisaties waarop wij beroep doen om namens ons diensten te leveren zoals websitehosting bedrijven, postleveranciers, analytische dienstverstrekkers, organisatoren van evenementen en IT- serviceproviders;
 • Bedrijven of andere organisaties waarvan u ons heeft gevraagd of waarmee u hebt ingestemd dat wij uw persoonlijke gegevens met hen mogen delen;
 • Dealers en onze partners, wanneer dit noodzakelijk is om u een product of dienst te leveren;
 • Professionele adviseurs;
 • Elke wetshandhavingsautoriteit, rechtbank, regelgevende instantie, overheidsinstantie of een andere derde partij wanneer wij van mening zijn dat dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting of anderszins om onze rechten, de rechten van derde partijen of individuele personen hun veiligheid te beschermen of om fraude, veiligheid of andere veiligheidsproblemen te detecteren, voorkomen of anderszins aan te pakken; en
 • Elke derde partij die alle of een substantieel deel van onze activa koopt of waarnaar wij deze overdragen. Indien een dergelijke verkoop of overdracht plaatsvindt, dan zullen wij redelijke inspanningen doen om ervoor te zorgen dat de entiteit waarnaar uw persoonlijke gegevens worden overgedragen, deze gebruikt op een manier die in overeenstemming is met dit Beleid.
 • Ten einde te voldoen aan onze wettelijke verplichting om emissiegegevens te rapporteren, wordt het chassisnummer van uw voertuig en alle gegevens inzake brandstof en energieverbruik tijdens de levensduur van uw voertuig verzameld via de modem waarmee uw voertuig (als het een geconnecteerd voertuig is) is uitgerust en/of telkens wanneer uw voertuig wordt onderhouden of gerepareerd. Deze gegevens zullen worden gedeeld met de Europese Commissie en het Europees Milieuagentschap. U kunt zich ten allen tijde afmelden voor het delen van deze gegevens door contact op te nemen met het Ford CRC.

Ford kan uw persoonlijke gegevens ook overdragen aan Ford Credit, Ford Motor Company en wereldwijd aan andere Ford Motor Company Group bedrijven en hun dienstverleners. Wanneer wij uw persoonlijke gegevens overdragen, dan zorgen wij ervoor dat deze worden gebruikt voor doeleinden in overeenstemming met deze zoals beschreven in het Beleid. Een lijst van bedrijven die deel uitmaken van de Ford Motor Company Group is beschikbaar op https://www.ford.eu/ford-group-companies.

Uw persoonlijke gegevens internationaal overdragen 

Uw persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving van België inzake gegevensbescherming, en kunnen worden overgedragen binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”) alsook naar volgende landen buiten de EER: de Verenigde Staten van Amerika en India voor bedrijfsadministratie, statistische analyse en managementrapportering. Wanneer wij uw persoonlijke gegevens overdragen naar voornoemde landen buiten de EER, zullen wij passende en geschikte waarborgen nemen via een overeenkomst met de standaardbepalingen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie  teneinde ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens adequaat worden beschermd.  door normen die gelijkwaardig zijn aan deze die uw persoonlijke gegevens beschermen wanneer deze zich in de EER bevinden.
Indien persoonsgegevens zouden worden doorgegeven naar bijkomende landen buiten de EER zoals kenbaar zullen worden gemaakt in een update van dit privacy beleid op onze Website, waarborgen wij dat voor zover toepasselijk additionele passende en geschikte waarborgen genomen zullen worden.

Als u meer wilt weten over hoe Ford uw persoonlijke gegevens beschermt wanneer deze buiten de EER worden overgedragen, neem dan contact met ons op via onderstaand adres.

Ford Motor Company Belgium nv
Customer Relation Center
Hunderenveldlaan 10
B-1082 Brussel
dpeurope@ford.com

Welke persoonlijke gegevens zullen wij gebruiken?

Ford verzamelt persoonlijke gegevens van de Website:

De Website biedt u de mogelijkheid om persoonlijke gegevens te verstrekken waaronder:   

 • Uw naam en contactgegevens (zoals uw adres, telefoonnummer(s) en e-mailadres) en informatie over uw bedrijf of werkgever als u informeert in een commerciële capaciteit;
 • Informatie over uw voertuig (inclusief uw chassisnummer, kenteken, model, leeftijd en kilometerstand);
 • Producten en diensten waarin u geïnteresseerd bent; en
 • Uw contact- en marketingvoorkeuren.

Bijkomend:

 • Verzamelen wij uw persoonlijke gegevens als u contact met ons opneemt via de gegevens die beschikbaar zijn via de Website (wij houden bijvoorbeeld de gegevens bij die u ons verstrekt wanneer u ons schriftelijk contacteert of contact opneemt met onze klantenservice);
 • Kunnen wij de informatie die wij hebben combineren met de informatie over u of uw interesses, socio-economische en socio-demografische status, online identificatiegegevens en actuele contactgegevens verzameld door derde partijen zoals marketingbureaus; en
 • Wanneer uw voertuig wordt binnengebracht voor onderhoud of herstelling, zullen wij informatie over diagnose van uw voertuig, de uitgevoerde herstellingen en de geleverde onderdelen bijhouden. U kunt nagaan welke persoonlijke gegevens worden verzameld wanneer uw Ford-voertuig wordt onderhouden of gerepareerd.

Hoe gebruiken wij uw persoonlijke gegevens?

Wij gebruiken persoonlijke gegevens die wij via de Website verzamelen om:

 • Aan uw verzoeken te voldoen (bijvoorbeeld om uw Mijn Ford-account aan te maken of u de mogelijkheid te geven om testritten te boeken);
 • Ons bedrijf en relatie met u te optimaliseren;
 • Uw vragen te behandelen;
 • Onderzoek uit te voeren;
 • U marketingmateriaal toe te sturen in overeenstemming met uw communicatievoorkeuren;
 • Te voldoen aan onze wettelijke en regelgevende verantwoordelijkheden, om te antwoorden op juridische procedures of verzoeken om informatie te verstrekken op vraag van overheidsinstanties of andere derde partijen teneinde fraude of misdaden op te sporen en te voorkomen of om uw, onze of andermans rechten te beschermen; en
 • De Website te gebruiken, deze aan u te personaliseren en begrijpen hoe de Website gebruikt wordt zodat we deze kunnen verbeteren.

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens combineren en analyseren om:

 • Ons in staat te stellen om onze producten, processen, diensten, marketing en ondernemingsstrategieën te begrijpen, te ontwikkelen en te verbeteren;
 • Onze producten en diensten te personaliseren voor u;
 • Onze klanten beter te begrijpen; en
 • Onze relatie met u te verbeteren en te beheren.

Dit kan bijvoorbeeld zijn: het informeren van onze distributiestrategie, het evalueren van de efficiëntie van onze marketing- en klantenservice, het uitvoeren van marktanalyses en het identificeren van producten of diensten die voor u interessant kunnen zijn, en contact met u opnemen om u over dergelijke producten en diensten te informeren. 

Wij willen ervoor zorgen dat de communicatie die wij u toesturen en onze interacties met u zo relevant mogelijk zijn. Bijgevolg kunnen wij van tijd tot tijd gegevens over u gebruiken, die verzameld zijn door derden (zoals hierboven beschreven in “Welke persoonlijke gegevens zullen wij gebruiken?”), om ons te helpen bepalen in welke Ford-producten en -diensten u mogelijks geïnteresseerd kan zijn. Vervolgens kunnen we de informatie over dergelijke producen en diensten toesturen in overeenstemming met uw communicatievoorkeuren, en kunnen wij de gegevens die wij van u houden gebruiken om onze klantenservice center te informeren als u met hen contact opneemt. Tevens kunnen wij ook samenwerken met derde partijen om u gepersonaliseerde advertenties op sociale-mediaplatforms te tonen, of als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van cookies, wanneer u op het internet surft/andere websites bezoekt (zie cookiehandeling van Ford voor meer informatie). U kunt nagaan hoe u kunt voorkomen dat u van ons nog meer marketing ontvangt in "Uw rechten".

Voor meer informatie over de persoonlijke gegevens die wij verzamelen wanneer uw voertuig onderhouden of gerepareerd wordt, raadpleegt u de onderstaande sectie.

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens in identificeerbare vorm zolang dit redelijkerwijze noodzakelijk is om de doeleinden, waarvoor wij deze hebben verzameld, te vervullen en om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Dit betekent in het algemeen dat uw persoonlijke gegevens bewaard blijven zolang een van de volgende situaties van toepassing is:

 • Uw persoonlijke gegevens zijn redelijkerwijze nodig om de door u gevraagde diensten te leveren;
 • Uw persoonlijke gegevens zijn redelijkerwijze nodig om onze rechten en eigendom te beschermen (dit is doorgaans gelijk aan de wettelijke verjaringstermijn) of wij zijn anderszins verplicht om uw persoonlijke gegevens te houden op basis van toepasselijk wetgeving of regelgeving.

Op welke wettelijke grondslagen baseren wij ons wanneer wij uw persoonlijke gegevens gebruiken? 

Er zijn verschillende wettelijke grondslagen waarop wij ons baseren om uw persoonlijke gegevens te gebruiken. Wij zullen uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken in de volgende situaties:

 • Wanneer het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor ons noodzakelijk is om een contract of contracten uit te voeren waarbij u partij bent, of om stappen te ondernemen die u vraagt voorafgaand aan het sluiten van het contract. Deze contracten kunnen bijvoorbeeld de voorwaarden omvatten waaronder u deelneemt aan een wedstrijd of de overeenkomsten die u aangaat voor serviceproducten;
 • Wanneer het gebruik van uw persoonlijke gegevens binnen onze legitieme belangen valt of van de organisatie waarmee wij uw persoonlijke gegevens hebben gedeeld en waarvan wij hebben gezorgd dat uw persoonlijke gegevens en uw rechten in verband met die gegevens worden beschermd. Bijvoorbeeld, wij kunnen ons op deze wettelijke grondslag baseren als wij en/of ondernemingen binnen de Ford Motor Group Company uw persoonlijke gegevens gebruiken om: onze (of hun) producten, diensten en/of marketingstrategieën (beter) te begrijpen en te verbeteren; voor onderzoeksdoeleinden; om onze relatie met u te verbeteren en voor administratieve doeleinden; om na te gaan welke informatie, producten en diensten u naar alle waarschijnlijkheid het meeste interesseren en om u informatie, aanbiedingen en online advertenties met betrekking tot deze diensten en producten door te sturen of te tonen; om uw ervaringen met deze diensten en producten te personaliseren; om te waarborgen dat onze producten en diensten geleverd en gebruikt worden in overeenstemming met de wet en conform de algemene voorwaarden die daarop van toepassing zijn; en waar nodig, om de rechten of eigendommen van ons of een derde te beschermen of te verdedigen, om fraude, beveiligings-, veiligheids,- of privacyproblemen op te sporen, te voorkomen of anderszins aan te pakken.
 • Wanneer wij van mening zijn dat het noodzakelijk is om uw persoonlijke gegevens te gebruiken om te voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting waaraan wij onderworpen zijn;
 • In beperkte omstandigheden waarin wij van mening zijn dat het noodzakelijk is om iemands veiligheid of vitale belangen te beschermen; en
 • Waar wij uw toestemming hebben. Wij vertrouwen op uw toestemming om, bijvoorbeeld, technische informatie te verzamelen zoals gegevens van cookies en vergelijkbare technologieën zoals beschreven in onze cookiegids en om uw persoonlijke gegevens te gebruiken voor marketing via e-mail of sms. Als wij vertrouwen op uw toestemming om uw persoonlijke gegevens te gebruiken, hebt u het recht om uw toestemming op elk ogenblik in te trekken. Zie “Uw rechten” voor meer details.

Persoonlijke gegevens die u verstrekt aan Ford Credit 

U kan tevens ook www.ford.be gebruiken om financiële producten van Ford Credit te bekijken, en om uw Ford Credit-account te beheren zodra u een Ford Credit-klant bent geworden. Indien u dit doet, zal Ford Credit bijkomende persoonlijke gegevens opvragen om uw identiteit te kunnen verifiëren en om u toegang te verlenen tot uw Ford Credit-account. Ford Credit zal deze persoonlijke informatie gebruiken zoals dit beschreven wordt wanneer u een aanvraag doet voor een financieel product, of, wanneer u een Ford Credit-klant bent, zoals dit is beschreven in uw Ford Credit-overeenkomst.

Uw rechten 

U heeft het recht om te achterhalen welke gegevens wij bezitten over u, voor welke doeleinden deze worden gebruikt, evenals het recht om toegang te krijgen tot deze gegevens en, indien nodig, aanpassingen te maken. U heeft in sommige gevallen ook het recht om ons het gebruik van uw persoonlijke gegevens te weigeren, ons te verzoeken om deze te beperken of te verwijderen of om te verzoeken dat deze gegevens ter uw beschikking worden gesteld in een gangbare elektronische vorm, zodat u deze met andere bedrijven kunt delen. 

Wanneer u heeft ingestemd met ons gebruik van uw persoonlijke gegevens (zie “Op welke wettelijke grondslagen baseren wij ons wanneer wij uw persoonlijke gegevens gebruiken?“ voor verdere informatie), kan u deze toestemming op elk moment intrekken. Indien u dit wenst, gelieve ons te contacteren op onderstaand adres.

We zullen alle praktische inspanning doen om uw wensen te respecteren. Sommige wetgeving kan dit echter verhinderen, in het bijzonder deze met betrekking tot de beveiliging en/of financiële wetgeving (bijvoorbeeld ten opzichte van Ford Credit). 

Indien u hebt gekozen om marketing communicaties van Ford en/of Ford Credit te ontvangen, kan u op elk moment van mening veranderen. Indien u niet langer deze communicaties wenst te ontvangen van Ford, gelieve te schrijven naar: 

Ford Motor Company Belgium nv
Customer Relation Center
Hunderenveldlaan 10
B-1082 Brussel

Of een e-mail te verzenden naar:

dpeurope@ford.com

Indien u niet langer marketing communicaties wenst te ontvangen van Ford Credit, gelieve contact op te nemen met: 

Ford Credit Belgium BV
Customer Service Center
Hunderenveldlaan 10
B-1082 Brussel

Of een e-mail te verzenden naar:

dpeurope@ford.com

Indien u enige vragen heeft met betrekking tot het gebruik door Ford van uw persoonlijke gegevens, of indien u toegang wilt krijgen tot de gegevens die Ford Credit over u bezit of enige van de andere rechten uit te oefenen in verband met uw persoonlijke gegevens, gelieve contact op te nemen met

Ford Motor Company Belgium nv
Customer Relation Center 
Hunderenveldlaan 10
B-1082 Brussel

Of een e-mail te verzenden naar:

dpeurope@ford.com

Indien u enige vragen heeft met betrekking tot het gebruik door Ford Credit van uw persoonlijke gegevens, of indien u toegang wilt krijgen tot de gegevens die Ford Credit over u bezit of enige van de andere rechten uit te oefenen in verband met uw persoonlijke gegevens, gelieve contact op te nemen met

Ford Credit Belgium BV
Customer Service Center
Hunderenveldlaan 10
B-1082 Brussel

Ford en Ford Credit hebben een functionaris voor de gegevensbescherming benoemd. U kan deze contacteren via dpeurope@ford.com

Indien u klachten heeft over de wijze waarop Ford of Ford Credit uw persoonlijke gegevens gebruikt, hopen wij dat u in eerste instantie ons zal contacteren of Ford Credit. U mag echter ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, zijnde de autoriteit die toeziet op de rechten van gegevensbescherming in België. 

Andere websites en sociale netwerken

Deze website kan links naar andere websites bevatten, die buiten onze controle staan, en die niet onder dit beleid vallen. Als u via links andere websites bezoekt, kunnen de beheerders van die websites informatie over u verzamelen die door hen gebruikt wordt, in overeenstemming met hun privacybeleid, dat kan verschillen van het onze.

De website biedt u ook de mogelijkheid om informatie over Ford, de website van Ford en de producten en / of diensten die via deze website worden aangeboden, te delen of te volgen, via een functionaliteit (bijvoorbeeld via een “delen”, “vind ik leuk” of “volgen” button). We bieden deze functionaliteit aan om de belangstelling voor onze websites en voor Ford te stimuleren en u in staat te stellen om meningen, nieuws en aanbevelingen te delen en te volgen met uw contacten. U moet er zich wel van bewust zijn dat de persoonlijke informatie die u deelt op een sociaal netwerk, door de exploitant van dit netwerk kan verzameld worden en openbaar gemaakt, ook via internetzoekmachines. De exploitanten van sociale netwerken verwerken uw persoonlijke data als gegevensbeheerder, in overeenstemming met hun eigen privacybeleid. Lees steeds zorgvuldig het privacybeleid van elke website of sociaal netwerk dat u bezoekt of gebruikt, om hun privacybeleid te begrijpen.

De links kunnen door de exploitanten regelmatig worden bijgewerkt. We doen er alles aan om de links up-to-date te houden, maar u kunt hun privacybeleid ook rechtstreeks via de exploitant raadplegen.

Facebook      

LinkedIn      

Instagram

Twitter

YouTube

Pinterest

Meta-producten

Meta bezorgt ons geanonimiseerde statistieken en inzichten voor onze activiteit op hun sociale media. Die helpen ons begrijpen welke acties mensen erop doen. Deze pagina-inzichten worden gecreëerd op basis van specifieke informatie over personen die onze website en onze sociale media-kanalen hebben bezocht. Persoonlijke gegevens worden verzameld via cookies. Dit zijn kleine pakketjes gegevens, meestal bestaande uit letters en cijfers, die door uw browser worden opgeslagen wanneer u onze website en sociale media-kanalen bezoekt. We zullen u niet persoonlijk kunnen identificeren of u aan uw account kunnen koppelen.

Hierdoor is er een gedeelde verantwoordelijkheid tussen Meta en ons in verband met het verzamelen en overdragen van uw gegevens naar Facebook Ireland (nu Meta). Het analyseren van de geanonimiseerde Insight-gegevens dient ons legitieme belang om de diensten, die we op onze website en onze sociale media-kanalen aanbieden, te optimaliseren. En beter de acties te begrijpen die op onze website en onze sociale media-kanalen gebeuren om op basis van deze resultaten onze Pagina te verbeteren. De wettelijke basis voor deze verwerking is Artikel § (1) (f) van de GDPR.

Meta is, in navolging van de General Data Protection Regulation (GDPR) regelgeving, als enige verantwoordelijk voor de daaropvolgende verwerking van de gegevens, inclusief informatieverplichtingen, rechten van de betrokkenen en databeveiliging. We sloten samen een controleovereenkomst af met Facebook Ireland (nu Meta) die de verschillende verantwoordelijkheden bepaalt inzake het voldoen aan de GDPR verplichtingen. Voor zover Meta en wij de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken zijn, in overeenstemming met GDPR, is volgende overeenkomst van toepassing:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Meta vindt u op https://www.facebook.com/about/privacy. Daar vindt u ook meer informatie over de juridische grondslag waarop Meta uw persoonlijke gegevens verwerkt en hoe u uw rechten als betrokkene tegen Meta kan doen gelden. De informatie in dit privacybeleid is van toepassing op de gegevens die wij verwerken.

Google reCAPTCHA tool

In bepaalde secties van deze site kan aan bezoekers gevraagd om de Google reCAPTCHA-tool te gebruiken. Deze tool wordt gebruikt om uw integriteit te testen en om te gaan of het geen robot is die de functies van de site wil gebruiken.

Google verzamelt gegevens over hard- en software, zoals gegevens over uw apparaat en uw applicatie, om integriteitscontroles uit te voeren. Google wordt onafhankelijk beheerd en bestuurd. De gegevens die Google verwerkt zijn onderhevig aan hun privacybeleid. We raden aan om het privacybeleid van Google zorgvuldig te lezen op http://www.google.com/privacy.html en te leren hoe Google uw data gebruikt als u sites of apps van onze partners gebruikt (zie www.google.com/policies/privacy/partners/), zodat u beter begrijpt hoe de gegevens verzameld, gebruikt en gedeeld worden.

Het bijwerken van dit Privacybeleid

Wij kunnen van tijd tot tijd dit Beleid wijzigen. Indien we substantiële of materiële wijzigingen in de manier waarop wij uw gegevens gebruiken invoeren, zullen wij dit meedelen via een opvallend bericht op de Website of door u rechtstreeks te contacteren. Indien u het niet eens bent met deze wijzigingen, gelieve onze website niet verder te gebruiken. 

Herstelling, diagnose en diensten voor uw Ford-voertuig

Wanneer uw Ford-voertuig is ontworpen heeft het een uniek voertuignummer toegewezen gekregen (het chassisnummer). Van het chassisnummer kunnen we bepaalde informatie over uw voertuig afleiden, inclusief het model, de leeftijd, de gebruikte software en de technische specificaties.

Om een diagnose uit te voeren van uw voertuig, het te analyseren, herstellen of er diensten voor te leveren, zullen de technici die er aan werken het chassisnummer moeten verzamelen samen met bepaalde diagnostische gegevens en gegevens met betrekking tot de huidige staat van uw voertuig (bijvoorbeeld, welke software versies het gebruikt, de kilometerstand, enz.) 

Deze gegevens zullen worden verzonden naar een systeem beheerd door Ford zodat de technici die werken aan uw voertuig voertuig-specifieke gegevens verkrijgen met betrekking tot de herstelling, het onderhoud, en diagnostische informatie (zoals bedradingsdiagrammen en voertuig software updates) en gegevens met betrekking tot alle voorafgaande werken geleverd op uw voertuig om hen te kunnen bijstaan in de diagnose, de herstelling en/of de diensten en om hen de mogelijkheid te geven om hun archieven bij te houden.

De informatie in het systeem wordt ook gebruikt door Ford om de diagnose en de herstelling van uw voertuig mogelijk te maken, om garanties en gelijkaardige producten en diensten te kunnen beheren en toepassen, voor productveiligheid, voor onderzoek en ontwikkeling en om Ford de mogelijkheid te geven om te voldoen aan haar wettelijke plichten. 

Bijkomend aan de overdracht van gegevens zoals boven beschreven, kan Ford deze informatie ook overdragen aan:

 • Ondernemingen in de Ford corporate groep met als doeleinden het onderzoek en de ontwikkeling en analyse; en/of
 • Bedrijven in de Ford corporate groep en/of derden waarbij wij dit noodzakelijk achten om een wettelijke of administratieve plicht te vervullen, of om onze rechten, de rechten van andere ondernemingen in de Ford Motor Company corporate groep of de rechten van elke derde partij.

U kan meer lezen over de wettelijke grondslag waarop wij ons baseren wanneer wij uw persoonlijke informatie gebruiken.

Gezien de globale aard van het systeem, worden chassisnummer gegevens door Ford overgedragen naar landen buiten de Europese Economische Zone. U kan hier meer lezen over de internationale overdracht van persoonsgegevens door Ford. 

Aangezien deze informatie deel uitmaakt van het officiële dossier van uw wagen, bewaren wij dit voor 20 jaar.

Indien u enige vragen heeft, of indien u toegang wilt krijgen tot de gegevens over uw chassisnummer in het systeem, of indien u andere rechten waarover u beschikt in verband met uw persoonlijke gegevens wenst uit te oefenen (meer hierover leest u in "Uw rechten"), gelieve te schrijven naar 

Ford Motor Company Belgium nv
Customer Relation Center
Hunderenveldlaan 10
B-1082 Brussel

Of een e-mail te verzenden naar: 

dpeurope@ford.com

Ford Motor Company Belgium nv - Hunderenveldlaan, 1082 Brussel.