GARANTIE-INFORMATIE

Uitgiftedatum: 21/5/2021

A. Inhoud en vereisten

Ford garandeert dat de Ford Wallbox gedurende de hierna beschreven garantieperiode vrij zal zijn van materiaal- of productiefouten (kwaliteitsgarantie). De garantieaanbieder voor uw land wordt vermeld in Deel E hieronder.

De garantie is enkel geldig op voorwaarde dat de Ford Wallbox conform de meegeleverde installatie-instructies wordt geplaatst door een gekwalificeerde, gespecialiseerde onderneming/elektricien en wordt gebruikt zoals beschreven in de gebruikershandleiding.

De garantie dekt een periode van drie jaar vanaf de leveringsdatum van de Ford Wallbox. Bewaar een kopie van uw leveringsbewijs/factuur als bewijs van levering. Als de Ford Wallbox defect is door een materiaal- of productiefout, wordt hij gratis hersteld of vervangen. Ford behoudt zich het recht voor te kiezen tussen bovenstaande opties.

De klant zal aan Ford motiveren waarom er volgens hem een materiaal- of productiefout is. Tenzij wettelijk anders voorzien, zal de klant daar bewijs van voorleggen. De klant zal echter zelf geen wijzigingen aanbrengen aan het product, noch dit demonteren of decompileren, zonder voorafgaande toestemming van Ford.

In het kader van deze garantie neemt Ford bij een garantieclaim in elk geval de nodige en redelijke demontage- en installatiekosten op zich. Voorwaarde is wel dat de demontage en installatie vooraf worden goedgekeurd door Ford.

U dient de originele factuur te bewaren, zodat u die kunt voorleggen wanneer u een claim indient onder deze garantie.

Indien de Wallbox van Ford tijdens de garantieperiode wordt hersteld of vervangen als gevolg van een productie- of materiaaldefect, wordt de garantie niet verlengd in zoverre dat wettelijk is toegestaan. De garantie op de vervangende Wallbox van Ford vervalt aan het einde van de oorspronkelijke garantieperiode.

Een Ford Wallbox die onder garantie wordt vervangen of onderdelen die tijdens een herstelling worden vervangen, worden eigendom van Ford.

B. Uitsluitingen

Zijn uitgesloten van de garantie, voor zover wettelijk toegestaan:

  1. Schade aan de Ford Wallbox veroorzaakt door foutief gebruik, externe oorzaak, een verkeerde installatie of wijzigingen die niet door Ford werden goedgekeurd.
  2. Schade door normale slijtage.
  3. De vergoeding van gevolgschade.
  4. Vorderingen tot de vergoeding van indirecte schade (bv. schade als gevolg van tijdverlies, verlies van transportmiddelen, verlies van zaken, kosten voor het huren van tijdelijke voertuigen of wegens ongemakken).
  5. Claims tot prijsvermindering of ontbinding van het aankoopcontract.
  6. Ford is niet verantwoordelijk voor herstellingen of vervangingen die nodig zijn doordat de Ford Wallbox niet correct is onderhouden in overeenstemming met (i) de gebruikershandleiding en (ii) de onderhoudsschema's en onderhoudsvereisten.

OPMERKING:

Enkel de onder A vermelde diensten kan onder deze garantie worden geclaimd. Er zijn geen andere claims mogelijk onder deze garantie.

De hierboven vermelde aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing bij schade als gevolg van overlijden, lichamelijke letsels of gezondheidsschade of bij claims op grond van de toepasselijke dwingende regelgeving (inclusief de wet/regelgeving inzake productaansprakelijkheid in uw land).

C. Garantieverwerking

Als er zich een materiaal- of productiefout voordoet die onder deze garantie moet worden hersteld, neem dan contact op met de Ford klantendienst in uw land (zie Deel E hieronder) om uw claim in te dienen.

Ford behoudt zich het recht voor om de defecte wallbox onder garantie terug te vragen om te controleren of de garantieclaim gerechtvaardigd is. Als een Ford Wallbox die voor controle wordt opgevraagd niet wordt verzonden wegens omstandigheden waarover Ford geen controle heeft, dan wordt de garantieclaim afgewezen als ongegrond.

Als de garantieclaim na de controle wordt bevestigd, wordt de Ford Wallbox in kwestie hersteld door een erkende Ford-partner of gratis vervangen. In bepaalde gevallen is het echter mogelijk dat de erkende Ford-partner om een betaling aan de klant vraagt. In deze gevallen zullen deze kosten achteraf worden terugbetaald door Ford aan de klant indien de garantieclaim gerechtvaardigd is.

D. Opmerkingen:

In zoverre wettelijk is toegestaan, worden de claims onder deze garantie onderworpen aan een termijn van maximaal twee maanden, te rekenen vanaf het moment waarop u zich bewust bent geworden van het defect of u daar op redelijkerwijze van bewust had moeten geworden zijn.

De garantie is een vrijwillig aanbod van Ford. Deze garantie wordt beheerst door de lokale wetgeving van het land waar de Wallbox werd verkocht aan de eerste koper. Uw wettelijke garantierechten worden niet beperkt door deze garantie of door het gebruik van diensten onder deze garantie.

E. Garantieverstrekker:

De garantieverstrekker voor België is Ford Motor Company (Belgium) NV, Hunderenveldlaan 10, 1082 Brussel. Contact: custfobe@ford.com tel: +32 2 482 26 26.