Cookies zijn essentieel om maximaal gebruik te maken van onze website. In feite gebruikt zo goed als elke website cookies. Cookies slaan uw voorkeuren op en andere informatie die ons helpt om onze website te verbeteren – U hoeft zich echter geen zorgen te maken: de informatie die we verzamelen op de site identificeert u niet persoonlijk. Lees meer over cookies en hoe u ze kunt regelen via uw browserinstellingen, in de Ford Cookiegids.

Meer info

Ford Finance
 
Credit Protection

Gecommercialiseerd door FCE Bank, agent van Financial Assurance Company Limited (FACL) en Financial Insurance Company Limited (FICL), entiteiten van de groep AXA.

Bij de aankoop van uw auto heeft u gekozen om gebruik te maken van een financieringsformule van Ford Credit. Maar heeft u er al bij stil gestaan dat het kan gebeuren dat u door een ernstige ziekte, een ongeval of onvrijwillige werkloosheid gedurende een langere periode niet kunt werken en op minder inkomen kan rekenen? Of erger nog, dat u komt te overlijden?

Omdat we niet altijd weten wat ons te wachten staat in de toekomst, stelt Ford Credit u verschillende formules van "Credit Protection" voor, een groepsverzekering onderworpen aan het Belgisch recht bedoeld om uw financiering veilig te stellen.

Dankzij Credit Protection wordt uw krediet afbetaald als er iets met u gebeurt. U en uw nabestaanden kunnen dus gerust zijn.


Classic

Voor een bedrag van 3.2%, taksen inbegrepen, van uw maandelijkse aflossingen van uw financiering garandeert de Classic-formule u de terugbetaling van uw lening in geval van overlijden, volledige en permanente invaliditeit volledige arbeidsongeschiktheid.
 
De overeenkomst Credit Protection Classic dekt:
 • In geval van overlijden van de Verzekerde ten gevolge van een ziekte of een ongeval, het contractueel verschuldigde saldo op de dag van het overlijden, uitgezonderd openstaande maandaflossingen, mits uitsluiting van de laatste maandaflossing van de kredietovereenkomst die overeenstemt met de restwaarde van de kredietovereenkomst, in geval van een financiering met Slottermijn.
 • In geval van volledige tijdelijke arbeidsongeschiktheid van de verzekerde of van blijvende volledige arbeidsongeschiktheid van de verzekerde, na verloop van de carensperiode, de betaling van de maandelijkse afbetalingen die tijdens deze volledige arbeidsonderbreking vervallen, met uitzondering van de verzekeringspremies. In geval van een financiering met Slottermijn, is de laatste maandelijkse afbetaling die overeenstemt met de restwaarde van dit contract altijd uitgesloten.
 • De uitkering is beperkt tot het contractueel verzekerd kapitaal met een maximum van 75.000,00 EUR per verzekerde voor het geheel van de krediethandelingen die door de verzekeringnemer zijn aangegaan.
De overeenkomst Credit Protection Classic dekt niet:
 • Voor de waarborgen overlijden, tijdelijke arbeidsongeschiktheid, blijvende en totale invaliditeit:
  • De zelfdoding van de verzekerde, indien deze zelfdoding gebeurt in het eerste jaar volgend op de inwerkingtreding van het contract;
  • De opzettelijke handelingen of zware fouten van de verzekerde;
  • Daden in het kader van een burgeroorlog of een buitenlandse oorlog,
  • Atoomexplosies in het algemeen en radioactieve stralingen;
  • Voorbereiding van en/of deelname aan wedstrijden voor motorvoertuigen;
  • Besturen van luchtvaartuigen onder bepaalde voorwaarden
 • Specifiek voor de waarborg tijdelijke totale arbeidsongeschiktheid:
  • Het vervolg of de gevolgen van voorafbestaande ziektes of eerder gebeurde ongevallen;
  • Ziektes ten gevolge van een psychiatrische aandoening of van depressie onder bepaalde voorwaarden;
  • Schadegevallen ten gevolge van het gebruik van opwekkende of verdovende middelen, dronkenschap of alcoholintoxicatie onder bepaalde voorwaarden;
  • Schadegevallen die zijn opgetreden terwijl de Verzekerde niet meer voldoet aan de voorwaarden van een betaalde beroepsactiviteit;
  • Zwangerschap en de gevolgen ervan, tijdens het wettelijk zwangerschaps-verlof onder bepaalde voorwaarden;
  • Professionele sportbeoefening;
  • Parachutespringen, parasailing en elastiekspringen.
Voor een optimale bescherming kunnen de ontlener en mede-ontlener beiden een Classic contract afsluiten.
Gelieve aandachtig onderstaande informatiefiche, onderschrijvingsformulier en de algemene voorwaarden van het collectief verzekeringscontract. Elke beslissing tot aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding van, ondertekening van of opening van een verzekeringsovereenkomst moet gebeuren op basis van een volledige analyse van alle relevante documenten met contractuele of precontractuele informatie.

> Algemene voorwaarden Credit Protection Classic (PDF)

Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht.

Twin Cover

Voor een bedrag van 4.7%, taksen inbegrepen, van uw maandelijkse aflossingen van uw financiering geeft de Twin Cover-formule u de mogelijkheid om ook de mede-ontlener te beschermen.
 
De overeenkomst Credit Protection Classic Twin dekt:
 
Voor de ontlener:
 • In geval van overlijden van de verzekerde ten gevolge van een ziekte of een ongeval, het contractueel verschuldigde saldo op de dag van het overlijden, uitgezonderd openstaande maandaflossingen, mits uitsluiting van de laatste maandaflossing van de kredietovereenkomst die overeenstemt met de restwaarde van de kredietovereenkomst, in geval van een financiering met Slottermijn.
 • In geval van volledige tijdelijke arbeidsongeschiktheid van de verzekerde of van blijvende volledige arbeidsongeschiktheid van de verzekerde, na verloop van de carensperiode, de betaling van de maandelijkse afbetalingen die tijdens deze volledige arbeidsonderbreking door arbeidsongeschiktheid vervallen, met uitzondering van de verzekeringspremies. In geval van een financiering met Slottermijn, is de laatste maandelijkse afbetaling die overeenstemt met de restwaarde van dit contract altijd uitgesloten.
Voor de mede-ontlener:
 • In geval van overlijden van de verzekerde ten gevolge van een ziekte of een ongeval, het contractueel verschuldigde saldo op de dag van het overlijden, uitgezonderd openstaande maandaflossingen, mits uitsluiting van de laatste maandaflossing van de kredietovereenkomst die overeenstemt met de restwaarde van de kredietovereenkomst, in geval van een financiering met Slottermijn
De uitkering is beperkt tot het contractueel verzekerd kapitaal met een maximum van 75.000,00 EUR per verzekerde voor het geheel van de krediethandelingen die door de verzekeringnemer zijn aangegaan.
 
De overeenkomst Credit Protection Classic dekt niet:
 • Voor de waarborgen overlijden, tijdelijke arbeidsongeschiktheid, blijvende en totale invaliditeit:
  • De zelfdoding van de verzekerde, indien deze zelfdoding gebeurt in het eerste jaar volgend op de inwerkingtreding van het contract;
  • De opzettelijke handelingen of zware fouten van de verzekerde;
  • Daden in het kader van een burgeroorlog of een buitenlandse oorlog,
  • Atoomexplosies in het algemeen en radioactieve stralingen;
  • Voorbereiding van en/of deelname aan wedstrijden voor motorvoertuigen;
  • Besturen van luchtvaartuigen onder bepaalde voorwaarden
 • Specifiek voor de waarborg tijdelijke totale arbeidsongeschiktheid:
  • Het vervolg of de gevolgen van voorafbestaande ziektes of eerder gebeurde ongevallen;
  • Ziektes ten gevolge van een psychiatrische aandoening of van depressie onder bepaalde voorwaarden;
  • Schadegevallen ten gevolge van het gebruik van opwekkende of verdovende middelen, dronkenschap of alcoholintoxicatie onder bepaalde voorwaarden;
  • Schadegevallen die zijn opgetreden terwijl de verzekerde niet meer voldoet aan de voorwaarden van een betaalde beroepsactiviteit;
  • Zwangerschap en de gevolgen ervan, tijdens het wettelijk zwangerschaps-verlof onder bepaalde voorwaarden;
  • Professionele sportbeoefening;
  • Parachutespringen, parasailing en elastiekspringen
Gelieve aandachtig onderstaande informatiefiche, onderschrijvingsformulier en de algemene voorwaarden van het collectief verzekeringscontract. Elke beslissing tot aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding van, ondertekening van of opening van een verzekeringsovereenkomst moet gebeuren op basis van een volledige analyse van alle relevante documenten met contractuele of precontractuele informatie.
 
 
Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht.

Job Protection
 
Voor een bedrag van 2%, taksen inbegrepen, van uw maandelijkse afbetaling van uw financiering garandeert de Job Protection formule u de overname van uw maandelijkse afbetalingen in geval van onvrijwillig jobverlies.
 
De overname begint 3 maanden na de datum van de werkloosheid en gaat verder wanneer u een werkloosheidsvergoeding krijgt en dat gedurende 12 maanden.
 
De perfecte oplossing om uw wagen en uw mobiliteit te behouden in uw zoektocht naar een nieuwe job.
 
De overeenkomst Job Protection dekt:
 • In het geval van ontslag van de verzekerde voor een reden onafhankelijk van zijn wil, dat optreedt na de stageperiode, na de carensperiode, de betaling van de nog te vervallen maandaflossingen, uitgezonderd de verzekeringspremies, gedurende de volledige arbeidsonderbreking door werkloosheid. In geval van een financiering met Slottermijn, wordt de laatste maandelijkse aflossing die overeenkomt met de restwaarde van de kredietovereenkomst niet ten laste genomen, en dit zolang de verzekerde een maandelijkse werkloosheidsvergoeding ontvangt.
 • Bovendien is de tussenkomst van de verzekeraar onderworpen aan de 2 volgende cumulatieve voorwaarden:
  • de Verzekerde moet beantwoorden aan de toelatingscriteria voor werkloosheidsvergoedingen en de toekenning van een vergoeding,
  • de Verzekerde moet maandelijks een werkloosheidsvergoeding ontvangen.
 • De tussenkomst van de verzekeraar is beperkt tot 12 maandprestaties;
 • De tussenkomst van de verzekeraar is bovendien beperkt tot het bedrag dat contractueel werd overeengekomen met de verzekeringnemer.
De overeenkomst Job Protection dekt niet:
 • Het geval waar de Verzekerde zelf ontslag heeft genomen;
 • Het ontslag van de Verzekerde wegens zware fout of om dringende reden;
 • Het feit dat de Verzekerde, op de dag van het ontslag, niet meer beantwoordt aan de initiële aansluitingsvoorwaarden van de verzekering, in het bijzonder een voltijds of deeltijdse arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur hebben;
 • In het geval dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur, van welke vorm dan ook, afloopt of wordt verbroken;
 • In geval van tijdelijke werkloosheid als de uitvoering van een arbeidsovereenkomst is onderbroken bij gebrek aan werk ten gevolge van de economische toestand, de weersomstandigheden, staking of lock-out, technisch ongeval, overmacht, sluiting van de onderneming voor de jaarlijkse collectieve vakantie;
 • Deeltijdse werkloosheid met uitbetaling van gewaarborgd loon;
 • Beëindiging van de arbeidsovereenkomst in gemeenschappelijk akkoord tussen werkgever en werknemer.
Gelieve aandachtig onderstaande informatiefiche, onderschrijvingsformulier en de algemene voorwaarden van het collectief verzekeringscontract. Elke beslissing tot aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding van, ondertekening van of opening van een verzekeringsovereenkomst moet gebeuren op basis van een volledige analyse van alle relevante documenten met contractuele of precontractuele informatie.

Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht.


Klachten?

Alle klachten betreffende uw verzekeringsovereenkomst kunnen worden geadresseerd aan:
 
Axa (FICL/FACL)
PB 25000
1000 Brussel
Tel: 078/05.05.11
Fax: 078/05.00.44
 
Ombudsdienst verzekeringen
Meeûssquare 35
1000 Brussel
Tel: 02/547.58.71
Fax: 02 547 59 75
 
FSMA
Congresstraat 12-14
1000 Brussel
Fax: 02/220.54.96


Contact


1. Verzekeraar
 
De verzekeraars Financial Assurance Company Limited (FACL) en Financial Insurance Company Limited (FICL), verzekeringsondernemingen voor levens- en schadeverzekeringen, geregistreerd in het Verenigd Koninkrijk onder de nummers 4873014 en 1515187.
 
Financial Assurance Company Limited (FACL) en Financial Insurance Company Limited (FICL) beide onderdeel van de AXA groep, en worden hieronder genoemd de verzekeraar of AXA.
 
Hun maatschappelijke zetel is gelegen te Building 6, Chiswick Park, Chiswick High Road, Londen, W4 5HR, Verenigd Koninkrijk.
 
De autoriteit die is belast met de erkenning, is de Prudential Regulation Authority, Bank of England, Threadneedle Street, Londen, EC2R 8AH, Verenigd Koninkrijk.
 
De autoriteiten die belast zijn met het toezicht zijn de Financial Conduct Authority, 25 The North Colonnade, Canary Wharf, Londen, E14 5HS, Verenigd Koninkrijk, en de Prudential Regulation Authority.
 
In België is FACL erkend als dienstverlener onder de vrijheid van dienstverlening onder het nummer 2577 voor de takken 01a, 02, 21, 23 en 24. FICL is erkend als dienstverlener onder de vrijheid van dienstverlening onder het nummer 1439 voor de takken 01a, 02, 03, 07, 08, 09, en 16. Hun directie voor België is gelegen te PB 25000 – 1000 Brussel 1, tel. 078/05.05.11, fax 078/05.00.44.
 
De autoriteit die is belast met de erkenning is de Nationale Bank van België (de NBB), de Berlaimontlaan, 14 te 1000 Brussel.
 
2. Verzekeringstussenpersoon en verzekeringnemer van de groepsverzekeringsovereenkomst met facultatieve aansluiting
 
De tussenpersoon en verzekeringnemer is FCE Bank plc, waarvan de maatschappelijke zetel is gelegen te Hunderenveldlaan 10, 1082 Sint-Agatha-Berchem, Belgisch bijkantoor van FCE Bank plc, waarvan de maatschappelijke zetel is gelegen te Eagle Way Central Office Brentwo Z/N CM133A R Essex, Verenigd Koninkrijk, met ondernemingsnummer 0450.853.723 en erkend door de FSMA onder het nummer 018399 A voor de takken 01a, 02, 03, 07,10a, 10b, 16, en 21.
 
De autoriteit die is belast met de erkenning is de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (de FSMA), Congresstraat 12-14 te 1000 Brussel.
 
3. Opzegging van het contract door de klant
 
De Verzekerde heeft op elk moment het recht om het contract op te zeggen door de Verzekeringsnemer een aangetekende brief te sturen, waarbij deze opzegging in werking treedt op de volgende maandelijkse vervaldatum van de financieringsverrichting volgend op de ontvangst van deze brief door de Verzekeringsnemer, mits inachtneming van een termijn van 15 dagen.
 
4. Vragen en/of klachten
 
Heeft u vragen betreffende uw verzekeringsovereenkomst ? Aarzel dan niet om AXA - contracten FACL / FICL - te contacteren: PB 25000 – 1000 Brussel 1, tel. 078/05.05.11, fax 078/05.00.44, clp.be.ondertekening@partners.axa of clp.be.souscription@partners.axa, met vermelding van uw contractnummer. Alle communicatie kan plaatsvinden in het Frans of het Nederlands.
Iedere klacht met betrekking tot uw verzekeringscontract kan worden gericht tot AXA – contract FACL / FICL : PB 25000 – 1000 Brussel 1, tel. 078/05.05.11, fax 078/05.00.44, clp.be.bezwaren@partners.axa of clp.be.reclamations@partners.axa met vermelding van uw contractnummer. Iedere klacht kan worden ingediend in het Frans of het Nederlands.
In voorkomend geval kunt u zich eveneens richten tot de Ombudsdienst Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, – Tel. 02/547 58 71 – Fax. 02/547 59 75 – E-mail: info@ombudsman.as, en dit onverminderd uw recht om een vordering in rechte in te stellen.